Khách hàng gia dình :  0902.86.80.86
Khách hàng công ty  :   08.3726.3723

KHÁCH HÀNG
Khu vực Hãy gọi
098.99.44.441
Liên hệ trực tuyến
Chat with me
H? tr? 1
Chat with me
H? tr? 2
Chat with me
H? tr? 3

V?t tu máy l?nh

V?t tu t? l?nh

V?t tu máy gi?t

V?T TU MÁY NÓNG L?NH

V?t tu l?nh ô tô

V?t tu l?nh công nghi?p

D?ng c? - d? ngh? l?nh

S?n ph?m khác

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Ðang ký Khách Hàng Thân Thi?t  quý khách s? du?c gi?m giá 10% trên hóa don d?ch v? s?a ch?a - b?o trì t?i  ÐI?N L?NH 365  

 

 

DIENLANH365.COM cam k?t tuy?t d?i b?o m?t thông tin c?a khách hàng. Chúng tôi không mua bán, trao d?i hay chia s? b?t k? thông tin liên quan d?n khách hàng cho bên th? 3.

 

T?i sao máy l?nh ch?y...

T?i sao máy l?nh ch?y nu?c?

T?i sao máy l?nh hay b? ch?y nu?c

Nguyên nhân máy l?nh ch?y nu?c

M?t h? th?ng l?nh - máy l?nh khi ho?t d?ng bình thu?ng s? có nu?c ngung t? ? dàn l?nh và nu?c du?c d?n ra ngoài b?ng h? th?ng thoát nu?c ngung n?m ? dàn l?nh. Nu?c ngung thu?ng b? ch?y t? dàn l?nh n?u ?ng thoát nu?c ngung b? t?c ho?c bít do b?i b?n ho?c rong rêu dóng trên dàn l?nh --> G?i d?ch v? v? sinh máy l?nh d?n ki?m tra v? sinh là xong. Tuy nhiên cung có th? do th? l?p d?t du?ng ?ng nu?c ngung không d?m b?o d? d?c c?n thi?t nên nu?c không thoát du?c mà d?i ngu?c vào làm ch?y nu?c thu?ng xuyên --> G?i d?ch v? s?a ch?a máy l?nh d?n x? lý du?ng ?ng thoát nu?c ngung. Ngoài ra còn do m?t s? nguyên nhân khác nhu lu?i l?c b? bám b?i quá nhi?u ho?c qu?t dàn l?nh h?ng d?n d?n luu lu?ng gió di qua dàn l?nh không d? làm bám tuy?t dàn l?nh và ch?y nu?c. M?t nguyên nhân n?a cung hay g?p là máy l?nh b? thi?u gas d?n d?n gas l?nh bom vào dàn l?nh không d? cung gây dóng tuy?t dàn l?nh và ch?y nu?c.

Hãy g?i cho chúng tôi 08.3726.3723 d? du?c tu v?n và s?a ch?a nhanh nh?t v?i chi phí th?p nh?t. Phí s?a ch?y nu?c thu?ng 120.000/máy.

Các câu hỏi khác
Book online BackVề trang chủBackVề trang trướcTop pageĐầu trang
KẾT NỐI ĐIỆN LẠNH 365
Trên Facebook
Trên Google+
Trên Twitter
Trên YouTube
Copyright @ 2012 Ði?n l?nh 365. All rights Reserved. - Hotline:  098.99.44.441

 S?a máy l?nh I V? sinh máy l?nh I L?p d?t máy l?nh I D?i máy l?nh