Khách hàng gia dình :  0902.86.80.86
Khách hàng công ty  :   08.3726.3723

KHÁCH HÀNG
Khu vực Hãy gọi
098.99.44.441
Liên hệ trực tuyến
Chat with me
H? tr? 1
Chat with me
H? tr? 2
Chat with me
H? tr? 3

V?t tu máy l?nh

V?t tu t? l?nh

V?t tu máy gi?t

V?T TU MÁY NÓNG L?NH

V?t tu l?nh ô tô

V?t tu l?nh công nghi?p

D?ng c? - d? ngh? l?nh

S?n ph?m khác

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Ðang ký Khách Hàng Thân Thi?t  quý khách s? du?c gi?m giá 10% trên hóa don d?ch v? s?a ch?a - b?o trì t?i  ÐI?N L?NH 365  

 

 

Phân bi?t gi?a máy l?nh inverter và máy l?nh...

Phân bi?t gi?a máy l?nh inverter và máy l?nh thu?ng

A. Máy l?nh Inverter: Là dòng máy l?nh có kh? nang ti?t ki?m di?n cao. Dùng theo công ngh? bi?n t?ng . T?t c? du?c di?u khi?n b?ng board m?ch di?n t? cùng v?i các sensor c?m ?ng siêu nh?y. Kh? nang ti?t ki?m c?a dòng Inverter này khi?n nhi?u ngu?i ph?i kinh ng?c v? m?c d? tiêu th? di?n c?a nó. Tuy nhiên có 1 vài uu và khuy?t du?c li?t kê nhu sau:

1. Uu di?m c?a máy l?nh inverter

•  Nói d?n máy l?nh inverter là tru?c tiên ph?i nói d?n kh? nang ti?t ki?m di?n v?n là s? tru?ng c?a dòng này. M?c ti?t ki?m di?n dao d?ng t? 30 – 80% di?n nang so v?i lo?i máy cùng công su?t nhung ko có kh? nang ti?t ki?m di?n (dòng Non-Inverter).

•  Ði?u dáng chú ý nh?t là kh? nang duy trì nhi?t d? phòng c?c kì ?n d?nh. Luôn duy trì du?c m?c temp du?c cài d?t s?n trên di?u khi?n. Ði?u này s? khi?n b?n không c?m th?y quá nóng hay quá l?nh khi xài công ngh? này. Ð?c bi?t là luôn t?o không khí d? ch?u và máy v?n hành ? m?c êm, yên ?ng nh?t ngay c? khi b?n ng?.

•  Nh?m nâng cao tính chuyên nghi?p cung nhu nh?ng tính nang vu?t tr?i v? di?u hoà không khí thì hi?n nay máy l?nh dân d?ng có trang b? thêm các tính nang nhu kh? mùi (plasma), t?o ion giúp cho b?u không khí trong phòng b?n tr? nên trong s?ch và d? ch?u hon.

2. Khuy?t di?m c?a máy l?nh inverter

•  Vì là dòng di?u khi?n h?u h?t b?ng các vi m?ch di?n t? nên máy r?t khó ch?u v? di?n áp. Ði?u ki?n ban d?u khi l?p d?t máy là b?n ph?i dáp ?ng dúng chu?n di?n áp mà nhà s?n xu?t d? ra +- 5%.

•  Vì là dòng di?u khi?n h?u h?t b?ng các vi m?ch di?n t? nên s? d? h?ng hóc khi g?p th?i ti?t quá kh?c nghi?t nhu cái nóng ban trua nhu thiêu d?t, nh?ng ngày nóng ?m liên t?c. M?c dù du?c thi?t k? l?p d?t bên ngoài tr?i nhung b?n c?n ph?i chú ý vì nó ch?ng khác gì b? PC cao c?p khi b? phoi mua phoi n?ng ngày dêm.

•  T? l? s?a ch?a thành công và linh ki?n thay th? th?p do linh ki?n m?i ko có mà ch? là linh ki?n cu sàng l?c l?i cho nhau. C? th? hon là nhà cung c?p hi?n nay h?u h?t ch? bán nguyên máy ch? ko bán linh ki?n l?.

•  Giá thành m?c g?n g?p dôi so v?i lo?i máy Non-Inverter cùng công su?t.

•  Không có kh? nang ch?y m?c PowerFul quá lâu. T?c phòng ph?i dúng chu?n, l?nh nhanh r?i máy gi?m công su?t l?i thì m?i b?n. Càng ch?y PowerFul bao lâu thì máy càng gi?m tu?i th? b?y lâu. => kh? nang ti?t ki?m di?n ch? th?y du?c 1 khi phòng dã l?nh

B. Non-Inverter:  Dân th? hay g?i là MONO. Máy ch? có ch?y ? 1 ch? d? duy nh?t là PowerFul. Không có kh? nang ti?t ki?m di?n. Cách nh?n bi?t r?t rõ : ? b? ph?n bên trong c?a c?c nóng không có m?ch di?n t?, ch? bao g?m 1 c?c Capa cho máy nén và 1 Capa cho qu?t dàn nóng.

1. Uu di?m c?a máy l?nh thu?ng

•  Ch?y c?c kì lì l?m (n?u c? 03tháng v? sinh/l?n thì ch? bi?t r?a ch? ko bi?t hu, r?t ít hu !!!)

•  Cho ph&e

Book online BackVề trang chủBackVề trang trướcTop pageĐầu trang
KẾT NỐI ĐIỆN LẠNH 365
Trên Facebook
Trên Google+
Trên Twitter
Trên YouTube
Copyright @ 2012 Ði?n l?nh 365. All rights Reserved. - Hotline:  098.99.44.441

 S?a máy l?nh I V? sinh máy l?nh I L?p d?t máy l?nh I D?i máy l?nh